Geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO)

Aan alle zwangeren wordt een 20 weken-echo aangeboden. Soms bestaat er een indicatie voor een uitgebreidere echo of een geavanceerd echoscopisch onderzoek (GUO).

Afdeling

U kunt hiervoor terecht bij

Meer over

Prenatale diagnostiek

Elke zwangere vraagt zich af of haar baby wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. Een klein aantal kinderen, zo'n 3%, heeft bij de geboorte een erfelijke aandoening of aangeboren afwijking. Soms kan daar al tijdens de zwangerschap onderzoek naar plaatsvinden. Dit heet prenatale diagnostiek. Prenataal betekent vóór de geboorte. Zo’n onderzoek geeft alleen aan of een bepaalde aandoening bij uw baby aanwezig is. Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of uw kind verder gezond is en of het geen andere aandoening heeft.

Wat is een GUO?

Bij een GUO worden alle organen van de baby in detail bekeken. Dit prenatale onderzoek vindt alleen plaats in centra voor prenatale diagnostiek, omdat er specifieke eisen worden gesteld aan de echoapparatuur en aan de opleiding en ervaring van de onderzoeker. In het Flevoziekenhuis kunt u bij de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde terecht voor een GUO.

Aan wie wordt een GUO aangeboden?

Een GUO vindt alleen plaats op grond van een bepaalde reden of indicatie. Uw eigen verloskundige of gynaecoloog beoordeelt of een GUO bij u nodig is. In dat geval zal hij/zij dat met u bespreken en uitleggen wat er gebeurt tijdens een GUO. Indien u voor een GUO in aanmerking komt en deze ook wenst kan er een afspraak worden gemaakt op de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie van het Flevoziekenhuis. Er zijn twee groepen zwangeren aan wie een GUO wordt aangeboden.

  • Zwangeren met een bekend verhoogd risico op een afwijking bij het kind krijgen een GUO rond de 19e en 22e week van de zwangerschap.
  • Er wordt ook een GUO aangeboden als bij eerder routineonderzoek of de standaard 20 weken-echo afwijkingen gevonden worden bij het kind. 

Een GUO brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind.

Voorbereiding

  • Een GUO is een medisch onderzoek. Een DVD-opname voor eigen gebruik is daarom niet mogelijk.
  • Het is niet toegestaan om tijdens een GUO beeld- of geluidsopnamen te maken.
  • Het bepalen van het geslacht is geen doel van deze echo.
  • Gezien de benodigde aandacht en concentratie van de gynaecoloog tijdens het onderzoek liever geen kinderen bij het onderzoek aanwezig.
  • Uw mobiele telefoon moet uitgeschakeld zijn tijdens het GUO omdat deze de echoapparatuur en het onderzoek kan verstoren.

Onderzoek

In het Flevoziekenhuis zijn drie gynaecologen opgeleid om een GUO uit te voeren. Staat u al onder controle van de gynaecoloog? Dan kan het dus zijn dat de GUO niet door uw eigen gynaecoloog wordt uitgevoerd. De handelingen bij een GUO zijn vergelijkbaar met een gewoon echoscopisch onderzoek, maar het onderzoek is uitgebreider. Met een GUO bekijkt de gynaecoloog alle organen van uw baby in detail. Daarbij kan de gynaecoloog eventuele afwijkingen aan (organen van) uw baby zien. Als u in verwachting bent van een meerling, dan wordt elk kind afzonderlijk onderzocht.

Voorbeelden van afwijkingen die bij een GUO kunnen worden gevonden, zijn: hersenafwijkingen, hartafwijkingen, nierafwijkingen, skeletafwijkingen, open ruggetje  (spina bifida) of afwijkende groei. De gynaecoloog bespreekt met u of er afwijkingen zijn en zo ja, welke dat zijn en wat daarvan de consequentie is voor uw kind en voor u als ouder(s). Ook bespreekt de gynaecoloog met u of en welk soort onderzoek of eventuele doorverwijzing verder nodig is.

Na onderzoek

Vervolgonderzoek

Mogelijk is er een verwijzing naar een academisch ziekenhuis nodig voor verder echoscopisch onderzoek of ander onderzoek zoals een vruchtwaterpunctie of MRI. U wordt dan verwezen naar het Amsterdam UMC. Als er een afwijking wordt gezien, wordt de voorlichting en begeleiding tijdens uw zwangerschap meestal door uw eigen gynaecoloog in het Flevoziekenhuis gegeven en soms door uw eigen verloskundige (afhankelijk van de bevindingen). Er is altijd overleg met uw eigen verloskundige of met de gynaecologen van het Amsterdam UMC. Als het nodig is, neemt het Amsterdam UMC de begeleiding van uw zwangerschap gedeeltelijk of geheel over.

Keuzes na vervolgonderzoek

Uit het vervolgonderzoek kan naar voren komen dat er niets aan de hand is met uw kind. Er kan ook naar voren komen dat uw kind een aandoening heeft. In dat geval krijgt u een gesprek met uw gynaecoloog en eventueel andere medische specialisten. De arts bespreekt de uitkomsten van de onderzoeken uitgebreid met u. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat de geboorte plaatsvindt in een gespecialiseerd ziekenhuis, zodat het kind meteen de juiste zorg krijgt. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap eventueel te laten beëindigen. Praat hierover met uw partner en uw verloskundige, huisarts en/of gynaecoloog. Besluit u dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen?  Dan kan dat tot 24 weken zwangerschap en in uitzonderlijke gevallen na 24 weken. Sommige afwijkingen zijn zo ernstig, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte.

Contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Verloskunde via 036 868 8700.