Heeft u al toestemming gegeven voor het delen van uw medische gegevens?

Alle artsen en zorgverleners met wie u te maken heeft in het ziekenhuis houden gegevens bij over uw gezondheid. Soms heeft u ook met zorgverleners van buiten het Flevoziekenhuis te maken. Het is belangrijk dat al uw zorgverleners gegevens over uw gezondheid kunnen inzien.  Met uw toestemming kunnen de zorgverleners van het Flevoziekenhuis digitaal gegevens over uw gezondheid delen met zorgverleners van andere zorginstellingen. Bijvoorbeeld met het Amsterdam UMC. 

Waar geeft u toestemming voor?
Met uw toestemming kunnen zorgverleners van het Flevoziekenhuis uw medische gegevens digitaal delen met zorgverleners van andere zorginstellingen. Dit betekent niet dat het Flevoziekenhuis direct (een deel van) uw medische gegevens deelt. Dit gebeurt alleen als een zorgverlener van buiten het Flevoziekenhuis hierom vraagt. De zorgverleners van buiten het Flevoziekenhuis bepalen welke gegevens voor uw behandeling nodig zijn. Uw toestemming geldt voor al uw medische gegevens die in Flevoziekenhuis aanwezig zijn. 

Wat zijn de voordelen van het toestemming geven voor het delen van uw medische gegevens? 

 • Uw zorgverlener buiten het Flevoziekenhuis kan de actuele gegevens die voor uw behandeling van belang zijn, direct inzien via het digitale systeem.
 • Onderzoeken die al uitgevoerd zijn hoeven meestal niet opnieuw, omdat de resultaten hiervan beschikbaar zijn.

Aan wie geeft u toestemming? 
Uw toestemming geldt voor alle zorgverleners waar u een behandelrelatie mee heeft, bijvoorbeeld uw huisarts of fysiotherapeut. Op dit moment vraagt uw huisarts u ook om toestemming. In de toekomst is dit niet meer nodig; de in het Flevoziekenhuis geregistreerde toestemming geldt dan ook voor de huisarts. 

Wat als u geen toestemming heeft gegeven voor het delen van gegevens en u wordt wel doorgestuurd naar een zorgverlener van buiten het Flevoziekenhuis? 
Als een zorgverlener van het Flevoziekenhuis u – met uw toestemming - doorstuurt naar een andere zorgverlener (van buiten het Flevoziekenhuis), dan mag het Flevoziekenhuis uw medische gegevens meesturen. Dit heet 'veronderstelde toestemming' vanwege uw instemming met het doorsturen (de verwijzing). Het delen van medische gegevens gebeurt dan via een andere weg. 

Hoe geeft u toestemming? 
Via de baliemedewerker van de polikliniek. Uw toestemming is alleen geldig als u zich (eerder) heeft geïdentificeerd in het Flevoziekenhuis. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Wij leggen uw keuze over het delen van uw medische gegevens vast in uw dossier.

Hoe trekt u uw toestemming weer in? 
Via de baliemedewerker van de polikliniek. Belangrijk om te weten is het volgende:

 • Gegevens die al gedeeld zijn, zijn mogelijk door een van uw zorgverleners overgenomen en opgeslagen in een systeem (EPD) van buiten het Flevoziekenhuis. Dit doen zij, en hiervoor zijn zorgverleners bij wet verplicht, om te kunnen onderbouwen op basis van welke gegevens keuzes in uw behandeling zijn gemaakt. Dit kunnen wij niet terugdraaien. Wel kunt u in de andere zorginstelling een verzoek voor vernietiging aanvragen.
 • Bedenk dat uw zorgverleners van buiten het Flevoziekenhuis niet langer digitaal een actueel overzicht van uw gezondheid kunnen opvragen.

Om welke medische gegevens gaat het?
De toestemming geldt voor alle informatie in uw dossier. Op dit moment kunnen wij nog niet alle gegevens uit uw dossier beschikbaar stellen om te delen. Het gaat op dit moment om radiologische beelden (zoals MRI, CT en röntgenfoto’s). Later voegen we hier meer gegevens aan toe. U kunt hierbij denken aan:

 • Uw naam, leeftijd, adres en Burger Service Nummer (BSN);
 • Algemene gegevens over uw gezondheid;
 • Een overzicht van uw medische problemen, aandoeningen en behandelingen;
 • Informatie over voorgeschreven medicijnen;
 • Informatie over eventuele allergieën;
 • Uitslagen zoals bloedwaarden en andere testuitslagen;
 • Notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd.

Voor een deel van uw gegevens toestemming geven? 
Het is op dit moment niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten. Als u dit wel wenst, kunt u ervoor kiezen om voor nu geen toestemming te verlenen. U kunt uw keuze voor toestemming op een later moment veranderen.

Met welke zorgverleners deelt het Flevoziekenhuis mijn medische gegevens?
Uw toestemming geldt voor alle zorgverleners in Nederland. De meeste zorgverleners werken voor een zorginstelling. Een zorginstelling kan zich aansluiten op een systeem, waarmee we uw gegevens digitaal kunnen uitwisselen. Op dit moment zijn nog niet alle zorginstellingen en dus zorgverleners aangesloten op een systeem om gegevens uit te wisselen. Hier wordt hard aan gewerkt. Het doel is om met zoveel mogelijk zorginstellingen in Nederland digitaal gegevens te kunnen delen.

Wat als de zorginstelling nog niet is aangesloten? 
Als de zorginstelling waar u onder behandeling bent nog niet is aangesloten, delen we als het nodig is uw medische gegevens op een andere manier. 

Is het mogelijk om zorginstellingen uit te sluiten van uw toestemming? 
Het is niet mogelijk om bepaalde zorginstellingen uit te sluiten in uw toestemming. Uw toestemming geldt voor alle aangesloten zorginstellingen. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen krijgen geen toegang tot uw medische gegevens.

Controleert het Flevoziekenhuis de inzage van uw dossier? 
Het Flevoziekenhuis controleert actief op inzage in uw dossier. Met de ziekenhuizen waarmee we digitaal gegevens kunnen delen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en over hoe er toegang kan worden verkregen tot de informatie.

Vermoed u dat er onrechtmatig inzage in uw dossier is geweest?
Vermoed u dat er onrechtmatig inzage in uw dossier is geweest? Maak dan een melding bij de Functionaris Gegevensbescherming; stuur een mail  naar: privacy@flevoziekenhuis.nl. In ons Privacy statement leggen we meer uit over gegevensbescherming in het Flevoziekenhuis.

Hoe zit het met de veiligheid van mijn gegevens?  
Voor het delen van uw medische gegevens maken wij gebruik van een speciaal beveiligd systeem.

Krijgt u een bewijs van toestemming? 
Nee, u ontvangt geen bewijs dat u toestemming heeft gegeven. Bij een bezoek aan het Flevoziekenhuis kan een baliemedewerker nakijken of u toestemming heeft gegeven. Wij houden dit bij. 

Moeten kinderen ook toestemming geven?

 • Voor kinderen tot 12 jaar geeft u als ouder/voogd toestemming. 
 • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven.
 • Kinderen en volwassenen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Hoe lang blijft uw toestemming geldig?
Uw toestemming heeft geen einddatum en blijft geldig totdat u deze intrekt. Intrekken van uw toestemming kan bij een baliemedewerker.

Hoe zit het met wet- en regelgeving voor het digitaal delen van medische gegevens?
Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek zodat de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens worden beschermd. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Kost deelname aan elektronische gegevensuitwisseling geld?
Er zijn geen kosten verbonden aan het delen van uw gegevens.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, neem gerust contact op met ons. Dat kan via de baliemedewerker van de polikliniek waar u onder behandeling bent.