Medische staf

Alle medisch specialisten en daaraan gelijkgestelde beroepsbeoefenaren die voor onbepaalde tijd aan het Flevoziekenhuis verbonden zijn, zijn lid van de vereniging medische staf Flevoziekenhuis (VMS). In totaal kent de VMS 154 gewone leden. Medisch specialisten en daaraan gelijkgestelde beroepsbeoefenaren die via een andere instelling voor onbepaalde tijd werkzaamheden voor of in het Flevoziekenhuis verrichten zijn buitengewoon lid van de VMS. De VMS heeft 19 buitengewone leden.

Doelen

  • bevorderen van kwalitatief goede medisch specialistische zorg aan patiënten (kwalitatief goede, toegankelijke en doelmatige zorg);
  • belangenbehartiging van haar leden.

Speerpunt

Het speerpunt van de vereniging medische staf is de kwaliteit van medische zorg continueren, bewaken en bevorderen.

Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van de medische staf, bijvoorbeeld over het professioneel functioneren van stafleden, valt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging medische staf en is op alle leden (dienstverband en vrijgevestigd) van toepassing. Dit geldt ook voor het werving- en selectiebeleid voor nieuwe specialisten. 

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door het stafbestuur. Het bestuur vertegenwoordigt de medische staf en zet zich in voor realisatie van stafbreed genomen besluiten. Het stafbestuur heeft tweewekelijks overleg met de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur bij bestuurlijke vraagstukken, strategieontwikkelingen en het bewaken van de naleving van afspraken.

Wekelijks vindt er bestuursoverleg plaats. Tijdens deze vergaderingen van het stafbestuur is er de gelegenheid voor besprekingen met (vertegenwoordiging van) vakgroepen, commissies en individuele stafleden.

Eens per maand is er een centrale stafvergadering, waarin vertegenwoordigers van alle vakgroepen bijeen komen met het stafbestuur om belangrijke zorggerelateerde zaken te bespreken. Het eerste deel van deze vergadering wordt bijgewoond door de raad van bestuur. Elk kwartaal wordt deze vergadering gebruikt om een calamiteit te bespreken.

Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging medische staf, waarin in elk geval het financieel jaarverslag en de begroting van de vereniging medische staf wordt vastgesteld. Ook de verkiezing van nieuwe bestuursleden gebeurt in een ALV.

Samenstelling

De samenstelling van het stafbestuur is:

  • de heer dr. M. de Bruin, klinisch chemicus
  • mevrouw M. van Doorenmaalen, gynaecoloog
  • de heer B. van der Maat, longarts
  • de heer dr. M. Mundt, MDL-arts (voorzitter)
  • de heer S. Sekkat, nefroloog
  • de heer D. van der Zwaan, dermatoloog

De medische staf wordt ondersteund door het Bureau Medische staf, contactpersoon, mw. E. Steller, beleidsadviseur, esteller@flevoziekenhuis.nl.