19 mei 2020 Vacatures leden Raad van Toezicht

Algemeen

Het Flevoziekenhuis is hét ziekenhuis voor Almere – een groeiende stad met ruim 210.000 inwoners – en Flevoland. Wij verzorgen een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met Amsterdam UMC en onze eerstelijns partners in de regio. Daarbij kiezen we voor een persoonlijke benadering. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in ons ziekenhuis. Patiënten, familie en medewerkers. Samen met onze patiënten en zorg partners streven wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. Kwaliteit en veiligheid van zorg staan hoog op de agenda en het ziekenhuis wordt regelmatig hoog gewaardeerd. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op. We blijven onszelf verder ontwikkelen en we werken constant aan het verbeteren van onze kwaliteit, openheid en bejegening. Dat doen wij met ongeveer 1.800 medewerkers en 170 vrijwilligers. Voor meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De RvT heeft onder meer tot taak:

 • werkgeverschap van het bestuur;
 • toezicht op het bestuur van de instelling;
 • toetsing van de besluitvorming waaronder begroting, jaarrekening en (strategisch)beleid;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB, en fungeren als klankbord en sparringpartner van de RvB.

De RvT vergadert regulier in het bijzijn van de (driehoofdige) RvB circa zeven keer per jaar. Voorafgaand aan deze vergaderingen bespreekt de RvT de vergadering voor, zonder de RvB. Eenmaal per jaar vergadert de RvT zonder de RvB om zijn eigen functioneren te evalueren. Daarnaast evalueert de RvT het functioneren van de RvB. De RvT dan wel een vertegenwoordiging van de RvT heeft tweemaal per jaar een gesprek met  het medisch stafbestuur, het verpleegkundig stafbestuur, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. Ook leggen leden van de RvT regelmatig werkbezoeken af in het ziekenhuis.

De RvT bestaat op dit moment, inclusief de voorzitter, uit vijf leden, waarvan één lid op bindende voordracht van de Cliëntenraad. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn één maal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Leden van de Raad worden (her)benoemd door de Raad zelf, na een zorgvuldige procedure en na advies van de RvB.

Bij de samenstelling van de RvT is het van belang dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen, de strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen. Ter voorkoming van belangen-verstrengeling is er geen nauwe persoonlijke of zakelijke relatie tussen de leden RvT onderling, of tussen de leden van de RvT en de RvB, medewerkers of derden.

Binnen de RvT functioneren drie commissies:  een auditcommissie financiën en ICT, een commissie kwaliteit, veiligheid en HRM, en een remuneratiecommissie.

Vacatures

Er onstaan twee vacatures in de RvT. De vacature lid RvT met deskundigheid op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg onstaat in verband met het aflopen van de tweede benoemingstermijn van een lid met deze deskundigheid. Daarnaast wordt een nieuwe zetel gecreëerd met deskundigheidsgebied ICT, digitalisering en e-health, gezien het toenemend belang van dit terrein voor het ziekenhuis en de zorg.

Informatietechnologie, digitalisering, robotisering en e-health en de daarmee samenhangende mogelijkheden tot zorginnovatie worden steeds belangrijker voor de (ziekenhuis)zorg. Te denken valt aan betrouwbare en veilige digitalisering van gegevens van patiënten, eigendom en organisatie van patiëntgegevens, de uitwisseling hiervan tussen patiënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Te denken valt ook aan ontwikkelingen op het gebied van robotisering, automatisering, beeldvorming, zelfmonitoring, patiëntbewaking op afstand, mogelijkheden voor terugkoppeling naar de patiënt met gezonder gedrag als gewenst gevolg, en overige ontwikkelingen. Ook analyse en gebruik van big data en ontwikkeling van “artificial intelligence” gaan een steeds grotere rol spelen. Al deze ontwikkelingen bieden veel kansen voor innovatie en voortgang op het gebied van effectiviteit en efficiëntie. Tegelijkertijd zijn er risico’s en moeten met beperkte middelen keuzes worden gemaakt, waarmee de organisatie zich voor langere tijd vastlegt. De RvT heeft er behoefte aan zijn deskundigheid op dit gebied te vergroten.

Algemene kwaliteiten / deskundigheden van leden van de Raad van Toezicht

 • academisch denk- en werkniveau;
 • onderschrijven van de doelstellingen van het ziekenhuis;
 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en RvB, en rolvastheid in de uitoefening van het toezichthouderschap;
 • bereid en in staat tot modern toezichthouderschap;
 • vermogen om de toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen;
 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren en zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
 • vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie en sparringfunctie t.o.v. de RvB;
 • een integere, constructief kritische en onafhankelijke instelling;
 • voldoende tijd en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Specifieke kwaliteiten / deskundigheden voor het lid met deskundigheid op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg

 • gedegen kennis van en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg in een ziekenhuisomgeving;
 • ruime management- en / of bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg;
 • visie op en kennis van innovatieprocessen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg.

Specifieke kwaliteiten / deskundigheden voor het lid met deskundigheid op het gebied van ICT, digitalisering en e-health

 • relevante en actuele werkervaring op het gebied van ICT, digitalisering en e-health in een complexe (zorg)organisatie;
 • paart hierbij kennis aan enthousiasme, en heeft inzicht in de kansen, mogelijkheden en beperkingen die op dit terrein voor een ziekenhuis gelden;
 • draagt vanuit de toezichthouderfunctie bij aan een strategische visie op de mogelijkheden,  ontwikkelingen en risico’s op dit terrein en de betekenis daarvan voor zorginnovatie en informatieveiligheid;
 • academisch niveau en een (aanvullende) relevante opleiding op het kennisterrein is zeer gewenst.

De RvT wil diversiteit in brede zin binnen het team realiseren danwel behouden, zowel in gender, wellicht cultureel en ook andere/jongere generaties. In de selectie zal hiermee rekening gehouden worden.

Honorering

De huidige honorering van de leden van de RvT vindt plaats conform de vigerende advies-regeling van de NVTZ. Deze honorering bedraagt voor de leden momenteel € 17.085,- bruto per jaar. Gemaakte onkosten voor reizen ten behoeve van het Flevoziekenhuis worden vergoed.

Procedure

Flevoziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór 30 mei 2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan flevoziekenhuis@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Eugenie van Leusen of Lucienne Karlas op 020-7267278.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met selectiegesprekken medio juni. Concrete data volgen zo spoedig mogelijk. De RvT is voornemens voor de zomer van 2020 tot benoeming over te gaan.

Lees meer over de Raad van Toezicht van het Flevoziekenhuis