Raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat proactief en integraal toezicht houdt op het bestuur van het Flevoziekenhuis en op de algemene gang van zaken in de instelling. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn besluitvoering, beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken het belang van de organisatie én de belangen van belanghebbenden behartigt. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en fungeert als klankbord en sparringpartner voor de raad van bestuur bij bestuurlijk strategische vraagstukken. Tevens vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Governancecode Zorg

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de raad van toezicht zich aan de Governancecode Zorg. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het Flevoziekenhuis en in het reglement raad van toezicht.

Hoe werkt de raad van toezicht? 

De raad van toezicht laat zich op verschillende manieren informeren. Door de raad van bestuur in formele vergaderingen, maar ook tussentijds. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het informatieprotocol raad van bestuur – raad van toezicht. Verder voert de raad van toezicht twee keer per jaar gesprekken met de adviesorganen van het Flevoziekenhuis: het bestuur van de Vereniging Medische Staf, het bestuur van de Verpleegkundige Staf, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook stelt de raad van toezicht zich regelmatig op de hoogte van de gang van zaken in de organisatie door het afleggen van werkbezoeken in het ziekenhuis. 

Wie zitten er in de raad van toezicht? 

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor in principe een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar herbenoemd worden.

 

Raad van toezicht Flevoziekenhuis, vlnr:
De heer dr. L. Wigersma, de heer drs. D. Kappelle, mevrouw J.J. Noordhoek - van der Staay, de heer drs. M.J.P. Schmidt, mevrouw Prof. dr. A. Maas en de heer drs. M. Hofman.

Samenstelling raad van toezicht Flevoziekenhuis

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer dr. L. (Lode) Wigersma

Voorzitter van de raad van toezicht met aandachtsgebieden bestuurlijk-algemeen, kwaliteit van zorg en medisch-inhoudelijk.

Overige functies

 • Voorzitter raad van toezicht Instituut Verantwoord Medicijngebruik, Utrecht
 • Lid raad van toezicht Transparant, instelling voor GGZ, Leiden
 • Voorzitter Vereniging Artsen Volksgezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid KAMG, Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, Utrecht
 • Bestuurslid NPHF, Federatie voor Gezondheid

Jaar van eerste benoeming: 2014
Jaar van aftreden: 2021

De heer drs. D. (Derk) Kappelle RA

Voorzitter auditcommissie financiën en ICT met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel.

Jaar van eerste benoeming 2015
Jaar van aftreden 2023

Mevrouw J.J. (Jacquelien) Noordhoek-van der Staay MA MSc

Lid auditcommissie kwaliteit en HR met aandachtsgebieden kwaliteit van zorg en patiëntenparticipatie.

Overige funcies

 • Directeur/bestuurder Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
 • Voorzitter Nederlandse CF Registratie
 • President CF Europe; federatie van CF organisaties uit 41 landen
 • Lid ISSAB ULS

Jaar van eerste benoeming 2014
Jaar van aftreden 2022

De heer drs. M.J.P. (Meindert) Schmidt

Lid auditcommissie financiën en ICT met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel.

Overige functies

 • Expert healthcare, PUM Netherlands senior experts
 • Lid raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten

Jaar van eerste benoeming 2017
Jaar van aftreden: 2021 (herbenoeming mogelijk)

Prof. dr. A. (Angela) Maas

Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg

drs. M. (Michel) Hofman

Aandachtsgebied ICT / digitale zorg