Raad van toezicht

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan dat proactief en integraal toezicht houdt op het bestuur van het Flevoziekenhuis en op de algemene gang van zaken in de instelling. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn besluitvoering, beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken het belang van de organisatie én de belangen van belanghebbenden behartigt. De raad van toezicht adviseert de raad van bestuur en fungeert als klankbord en sparringpartner voor de raad van bestuur bij bestuurlijk strategische vraagstukken. Tevens vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de raad van bestuur.

Governancecode Zorg

Bij de uitoefening van zijn taak houdt de raad van toezicht zich aan de Governancecode Zorg. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van het Flevoziekenhuis en in het reglement raad van toezicht.

Hoe werkt de raad van toezicht? 

De raad van toezicht laat zich op verschillende manieren informeren. Door de raad van bestuur in formele vergaderingen, maar ook tussentijds. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het informatieprotocol raad van bestuur – raad van toezicht. Verder voert de raad van toezicht twee keer per jaar gesprekken met de adviesorganen van het Flevoziekenhuis: het bestuur van de Vereniging Medische Staf, het bestuur van de Verpleegkundige Staf, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Ook stelt de raad van toezicht zich regelmatig op de hoogte van de gang van zaken in de organisatie door het afleggen van werkbezoeken in het ziekenhuis. 

Wie zitten er in de raad van toezicht? 

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor in principe een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar herbenoemd worden.

Raad van toezicht Flevoziekenhuis, vlnr:

De heer drs. M.J.P. Schmidt, de heer drs. D. Kappelle, mevrouw Prof. dr. A. Maas, de heer drs. M. Hofman, de heer W.H. van den Toorn en mevrouw drs. S.I. Bandhoe.
 

Samenstelling raad van toezicht Flevoziekenhuis

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden: 

De heer drs. M.J.P. (Meindert) Schmidt

Voorzitter van de raad van toezicht. Lid auditcommissie financiën en ICT met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel en lid remuneratiecommissie.

Overige functies (op 01-01-2022)

 • Expert healthcare, PUM Netherlands senior experts
 • Lid raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten
 • Lid Raad van Advies Imdi Sprint

Jaar van eerste benoeming 2017
Jaar van aftreden: 2024

 

De heer drs. D. (Derk) Kappelle RA

Voorzitter auditcommissie financiën en ICT met aandachtsgebied bestuurlijk-financieel.

Overige functies op (01-01-2022)

 • Lid Raad van Commissarissen Floriade Almere 2022 BV

Jaar van eerste benoeming 2015
Jaar van aftreden 2023

 

Mevrouw Prof. dr. A. (Angela) Maas

Voorzitter auditcommissie kwaliteit en HR met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg.
Vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Overige functies (op 01-01-2022)

 • Hoogleraar Cardiologie voor Vrouwen & staflid vakgroep Cardiologie Radboudumc Nijmegen
 • Lid commissie ZonMw programma long COVID
 • Lid commissie ZonMw programma Doelmatigheid
 • Lid commissie ZonMw Goed Geneesmiddelen Gebruik
 • Lid Grant committee Swiss National Science Foundation (SNSF)
 • Bestuurslid Stichting Opzij
 • Bestuurslid Care4EveryBody

Jaar van eerste benoeming: 2020
Jaar van aftreden: 2024 (herbenoeming mogelijk)

 

De heer drs. M. (Michel) Hofman

Lid auditcommissie financiën en ICT met aandachtsgebied ICT / digitale zorg.

Overige functies (op 01-01-2022)

 • CIO, directeur Informatie en ICT, Isala Klinieken
 • Lid raad van toezicht Bravis Ziekenhuis

Jaar van eerste benoeming: 2020
Jaar van aftreden: 2024 (herbenoeming mogelijk)

 

De heer W.H. (Pim) van den Toorn

Lid raad van toezicht op voordracht van cliëntenraad met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg en patiëntenparticipatie.

Overige functies (op 01-01-2022)

 • Directeur Exploitatiemaatschappij Groenouwe BV
 • Bestuurslid Stichting Mausoleum
 • Lid raad van toezicht omroep Flevoland
 • Penningmeester Parkhuys Almere
 • Penningmeester Stichting tot ondersteuning ASD Almere
 • Voorzitter diverse Vereniging van Eigenaars

Jaar van eerste benoeming: 2022
Jaar van aftreden: 2026 (herbenoeming mogelijk)

 

Mevrouw. drs. S.I. (Iris) Bandhoe

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied algemeen bestuurlijk.

Overige functies (op 01-01-2022)

 • Voorzitter raad van bestuur Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Delfland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Topaz
 • Lid Raad van Toezicht Intrakoop
 • Lid Raad van Commissarissen Landzijde
 • Eigenaar Praktijk Psychiatrie SIB

Jaar van eerste benoeming: 2022
Jaar van aftreden: 2026 (herbenoeming mogelijk)