ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Op deze pagina vindt u de relevante informatie met betrekking tot de ANBI voor Stichting Flevoziekenhuis.

Stichting Flevoziekenhuis

De Stichting Flevoziekenhuis (publieksnaam: Flevoziekenhuis) heeft in de statuten de volgende doelstelling geformuleerd (artikel 2).

De stichting heeft ten doel:

  1. Het exploiteren en in stand houden van het Flevoziekenhuis (hierna ook te noemen: de zorgorganisatie) in Almere, waarin voorzien wordt in de behoeften van onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van patiënten, in een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat, alsmede waarin bevorderd wordt een gunstig leef- en werkklimaat voor medewerkers;
  2. Het bevorderen van een regionaal en gemeentelijk gezondheidszorgbeleid, onder meer door samenwerking met andere instellingen op het gebied van intra-, semi- en extramurale gezondheidszorg;
  3. De zorgorganisatie stelt de patiënt/cliënt en dienst gerechtvaardige wensen en behoeften bij de zorgverlening centraal;
  4. De zorgverlening geschiedt zodanig dat de daartoe beschikbaar staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend;
  5. De door of vanuit de zorgorganisatie geleverde zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.

 

Het Flevoziekenhuis is (statutair) gevestigd te Almere. Zie voor de overige contactgegevens: contact.

Organogram (situatie juni 2015)

Bestuur en toezicht

De raad van bestuur is belast met het besturen van Stichting Flevoziekenhuis, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en bereiken van de maatschappelijke doelstellingen.

Volgens de statuten van de stichting toetst de raad van toezicht of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken het belang van de organisatie van het Flevoziekenhuis en de belangen van de overige belanghebbenden behartigt. Daarbij houdt de raad van toezicht er rekening mee dat het Flevoziekenhuis een maatschappelijke functie vervult en ziet daar ook op toe.

De samenstelling van het bestuur en het beloningsbeleid worden toegelicht in de jaarverslaglegging.

Beleid en verslaglegging

Het (meerjaren)beleid en de jaarverslagen van het Flevoziekenhuis zijn te zien onder publicaties.